(1)
نفر آ.; مینونژاد ه.; علیزاده م. ح.; منصوری م.; صمدی ه. همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2022, 9, 303-295.