(1)
همتی ن. .; احمدی ع. نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 9, 91-90.