(1)
محمدیاری س.; اصلانی م.; قارداشی ع.; ظهرابی ا. بررسي تأثير برنامه گرم کردن بر پيشگيري از آسيب هاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 9, 132-124.