(1)
عقیقی ع.; سوری م. نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 8, 237-227.