(1)
محسنی ا. .; سماواتیان ح.; نوری ا. .; مقیمی م. . آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 9, 111-102.