(1)
مظهری عباسی ف.; طباطبائی ح. . تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 9, 34-27.