(1)
تاج بخش م.; امامی ح.; ورهرام م.; بهرام بیگی ف.; قازانچایی ا. خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 8, 198-191.