(1)
اویسی س.; فدای وطن ر.; قنبری بروجنی م.; حاتم آبادی ح. بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 8, 265-260.