(1)
سهرابی زاده س.; بهرام‌زاده ا. تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 190-184.