(1)
مرادی ب. تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 171-158.