(1)
رضائی ن.; قمری م.; بزازیان س.; باباخانی و. نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 157-149.