(1)
سرخیل ح.; دهداری ف.; عظیمی ی.; طلائیان عراقی م. شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 183-172.