(1)
میرحکیمی س. ع.; امینی حسینی ک.; منصوری ب.; ایزدخواه ی. ا. ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 8, 259-247.