(1)
حقي ن.; ناطقي نيا س.; حاجي اسماعيلي م.; علي بابايي ا.; ابراهيمي س. ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 240-234.