(1)
بهمنی ر.; پویا کیان م.; خداکریم س.; بیدل ح.; صالحی سهل آبادی ع.; جعفری م. ج. ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 8, 218-208.