(1)
باتوانی م.; غفرانی م.; مطیعی ا. ا.; باتوانی ف. مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 118-109.