(1)
فلاح مدواري ر. ا.; فرهنگ دهقان س.; بيدل ح.; لعل ف.; حلوانی غ.; موسوی کردمیری ح.; عباسی بلوچخانه ف. بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 158-151.