(1)
مایل افشار م.; نوحی ف.; ریاحی ل.; نیک روان ا. بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 96-86.