(1)
بخشی م.; امیدی ل.; امیدی ک.; مرادی غ.; معیوف پور ف.; درویشی ت. سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 45-37.