(1)
امیدی م.; امیدی ن. پیش بینی روند تعداد مصدومین حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان همدان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 29-24.