(1)
ابوطالبي‌اصفهاني م.; رحيمي ا.; سعيدي س. شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 122-106.