(1)
باباپور ع.; حيدري گرجي م.; موسوي نسب ن.; جنتی ی. بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 147-138.