(1)
ترفیعی ا.; جعفری ندوشن ر.; ترفیعی م.; قانعیان م. بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 36-30.