(1)
جلالیان ع.; سمیعی ح.; شکری خوبستانی م.; کریمی م. بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 129-119.