(1)
سرخيل ح.; علوي تبار ع.; شايان فرد پ. روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 105-95.