(1)
سلطاندوست ناری س.; شمس الدینی ع. مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 138-130.