(1)
عسکریان ع.; میرزا ابراهیم طهرانی م.; ساداتي پور س. م. .; جوزی س.; مرندی ر. بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 57-46.