(1)
محمدی ا.; یوسفی م.; ابراهیمی پور ح.; عادل ا.; آدینه ح.; تقی پور ع. بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2021, 9, 8-1.