(1)
ایزدخواه ی. ا. بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 23-18.