(1)
سپهر پ.; جعفری کاشی م. ا.; پیرانی د.; رجبی ف. بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 17-10.