(1)
اخلاقي پيرپشته ا.; کريم ع.; صالحي سهل آبادي ع. ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 77-69.