(1)
عليان نژاديش.; حسنيا.; احمدپناهيه.; برقعيس. م. حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 64 - 55.