(1)
صادقي بازرگانيه.; پور اصغرف.; سوریح.; بهاریع.; بختیاریف.; مغیثیع. معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 43 - 36.