(1)
شیریپ.; سوریح.; هاشمی نظریس. س. بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 7, 54 - 44.