(1)
ناطقی رستمی م.; درزی ف. شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 64-58.