(1)
عیسی لو ش. ا.; فنی ز. شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2020, 8, 108-97.