(1)
بخشیا.; مظلومیع.; حسینیس. بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 7, 35 - 29.