(1)
نصرا.تبارع.; باباگلیح.; ارقندا. شناسايي دلايل تصادفات مبتني بر الگوهاي ذهني رانندگان برون‌شهري با استفاده از روش تحليل عاملي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 7, 28 - 20.