(1)
اسدیپ.; نیازمندف.; ملکی ضیابریس. م. بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 7, 9 - 5.