(1)
محمدیغ.; عظیمیی.; سرخیلح.; بداق جمالیج. مدل‌سازی و ارزیابی پیامد حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 7, 19 - 10.