(1)
احمدیع. ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 7, 4 - 1.