(1)
حسن زادهل.; خانی جزنیر.; غلام نیار.; منظمی تهرانیغ. طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 6, 214 - 203.