(1)
طاهری م.; میرمعزی م.; صباغی م. تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2019, 6, 151-144.