(1)
پورفتاح ن.; منظمي تهراني غ.; علی بابایی ا.; یوسفیاتی س. م. شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2018, 6, 98-91.