(1)
مرادی اصل ا.; ادهم د.; میرزانژاد اصل ح.; اقبالی ه.; سلیمانزاده ح.; رفیع نژاد ج.; اباذری م.; اکبرزاده ت. ا. تحليل مکاني مار گزيدگي در استان اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در سال‌هاي 94-1390. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2018, 6, 86-81.