(1)
جوان بي‌پروا ا.; عادل ا.; هوشمند ا. بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2018, 6, 54-49.