(1)
حسيني س. م.; خراساني زواره د.; عباسي ع. چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2018, 6, 48-43.