(1)
کرمپوريان آ.; خراساني زواره د.; قميان ز. تقديرگرايي در مراسم اربعين. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2018, 5, 184-181.