(1)
يوسفي نژادي ت.; سوري ح. بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2018, 5, 192-185.