(1)
عزتي پ.; وزيري م.; عدلي ف. نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 119-109.